Vad innebär skogsbrukscertifiering? En skogskväll med Södra

Målet som Södra skogsägarna har är att vi alltid ska vara lite bättre än de ställda kraven och visa att vi familjeskogsbrukare är ansvarsfulla och tänker hållbart! Det gör vi genom att väva samman miljö, produktion och ekonomi med sociala frågeställningar.

I torsdags kväll träffades vi, ett 30 tal skogsägare, från Norra Värends skogsbruksområde, hos syster yster i Hackhylte utanför Åseda. Kvällens tema var skogsbrukscertifieringar och vad det innebär att vara certifierad när det är dags för en föryngringsavverkning.
Kvällen gästades av Thomas Rahm, södras specialist inom certifieringar och planerades av vårt SBO, Nils Blomqvist.

Vad innebär skogsbrukscertifiering?

Att vara certifierad är ett frivilligt åtagande som jag som skogsägare kan välja för att visa att jag har ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk. Därmed inte sagt att de som inte väljer att certifiera sig inte är det.

Skogsbrukscertifiering innebär att jag som skogsägare åtar mig att anpassa mitt skogsbruk efter uppsatta krav och fungerar ungefär som en vanlig ISO certifiering, med bla regelbundna revisioner, som är vanlig inom bla tillverkningsindustrin. Vid en certifiering tecknar jag ett avtal där mina åtaganden framgår.

Det innebär bland annat:

 • -Upprätta och följa en grön skogsbruksplan.
 • -Avsätta minst 5 procent av den produktiva marken för naturvård.
 • -Inte avverka skog med höga naturvärden.
 • -Skog med natur- eller socialavärden, brukas med anpassade metoder för att stärka naturvärden och/eller sociala värden.
 • -Enbart anlita certifierade entreprenörer.
 • -Dokumentera mina åtgärder i skogen.
 • -Ha max 5% främmande träslag (tex hybrid lärk).
 • -Lämna generell hänsyn vid alla åtgärder exv, dödved, högstubbar, naturvärdesträd, kantzoner och hänsynskrävande biotoper.
 • -Värna löv i landskapet genom minst 5% lövdominerade bestånd och att övriga bestånd har en lövinblandning på minst 10% av stamantalet.
 • -Ha en dialog med de som berörs av större skogliga åtgärder.
 • -Följa lagar, kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden gällande skogsbruk.

Ett viktigt redskap och en del i certifieringen är skogsbruksplanen. Frågan är då om den gamla typen av skogsbruksplan med många små avdelningar med renodlad beskaffenhet och trädslag är ett problem när lövandelen är en viktig del i certifieringen? Det gäller att planera lövets placering, när nya planer görs.

Vad skulle det påverka om jag hade tre avdelningar totalt?

 • 1) Mina naturhänsyn (NO, NS)
 • 2) Lövandel
 • 3) Övrig skogsmark

Då skulle jag inte ha några problem med certifieringskravet om lövandelar över huvud taget. Jag har nu ca 20% löv på hela fastigheten.

Det finns två certifieringssystem i Sverige:

 • FSC-standard
 • PEFC-standard

Båda certifieringssystemen har liknande krav och omfattar miljö-, produktion-, ekonomi- och social standard. PEFC togs från början fram för små skogsägare, men många skogsägare är i dag dubbelcertifierade, precis som jag.

Varför certifierad?

 • -Medvetna konsumenter efterfrågar certifierade skogsprodukter.
 • -Genom att vara certifierad visar jag att jag ställer upp på de krav som ställs på dagens skogsbruk.
 • -Det skapar en garanti och trovärdighet vilket jag tror gynnar oss skogsägaren och skogsbruket.

Entreprenören är viktig!

Det gäller att även entreprenören är certifierad, vilket innebär att även de följer certifieringskraven och har bla en hög arbetssäkerhet. Inom PEFC är det inte bara jag som skogsägare som bär ansvaret för ett uthålligt skogsbruk.

Föryngringsavverkning i praktiken.

Här har vi ett område som är större än 4ha och åtgärden genomfördes pga stora granbarkborreangrepp

 • -Det finns Ek i ena kanten som är sparade.
 • -Alla asp, lönn och lind är sparade
 • -Generell hänsyn 
 • -Trädgrupper är sparade.
 • -Det är max 70m till något som bryter av synintrycket.
 • -10 Naturvärdesträd ska sparas per ha.

Björkmans stuga

På en höjd låg Björkmans stuga och påskliljorna finns kvar. Där gäller det att visa hänsyn och värna. I ena kanten finns tecken som tydligt visar på kulturarv, så som stenmurar/rösen och brukande.

Miljövårdsträd/Naturvärdesträd

Det är viktigt att spara värdefulla träd. Viktigt träd kan vara tex sälj och lönn som blommar tidigt och tex bidrar med mat till våra humlor och bin, när inget annat blommar.

Att göra:

 • -Tänk efter före
 • -Planera lövet under anläggnings- och röjningsfasen, för att klara lövandelen.
 • -Ståndortsanpassa (rätt träd på rätt plats)
 • -Skötselplaner
 • -Större variation inom bestånden
 • -Ta ett aktivt beslut för vad som stämmer med mina mål

Vi fokuserar mycket i dagens debatt på miljönytta men glädjen och stoltheten över skogen är lika viktig. Genom att vara certifierade kan vi, familjeskogsbrukare, visa att vi vårdar, planerar och tänker långsiktigt. Mitt mål är att jag ska ha en fin gård att lämna vidare till nästa generation och då är certifieringen ett sätt att visa upp att jag tar mitt ansvar.

Tack Nisse och Norra Värends SBO för ännu en lärorik och trevlig kväll!
Nästa vecka är vi inbjudna av Västra Värends SBO på en kväll om skötsel och produktion av björk. Så på frågan om det tar mycket tid att äga skog, kan jag säga… -Det är inte alls omöjligt!

Skogliga hälsningar från Mörteleks Frälsegård -En skogsgård mitt i Småland