Regeringen och den borttagna texten i SLU:s regleringsbrev

Regeringen har plockat bort tillsynes centrala delar i Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s, regleringsbrev. Varför?

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Bild från Ultuna, Uppsala. Foto: Ulf Aronsson

SLU, har en särställning. Som enda lärosäte i landet är det inte underordnat Utbildningsdepartementet, utan sorterar under Näringsdepartementet. Dessförinnan låg det under Jordbruksdepartementet.

Orsaken till SLU:s särskilda position är ganska enkel. Staten har ett behov av att värna livsmedelsproduktionen och en levande landsbygd. Den gamla insikten lever än – vi måste ha mat.

Regeringens regleringsbrev för SLU har också noga betonat det här under många år. Lärosätet finns för att de gröna näringarna ska vara livskraftiga. Men i år har något hänt. De generella och inledande skrivningarna är borta om hur SLU:s verksamhet ska bidra till att uppfylla riksdagens mål för areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Fråga i riksdagen

Förändringen har gått obemärkt förbi fram tills i förra veckan då en skriftlig fråga om det lyftes i riksdagen av riksdagsledamoten – och agronomen – Betty Malmberg (M). Hennes fråga till landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) löd:

Hur ska den förändrade texten i regleringsbrevet tolkas, och har statsrådet för avsikt att ändra lantbruksuniversitetets ställning som sektorsuniversitet?

När svaret nu kom så spelade dock landsbygdsministern ner allvaret. Jennie Nilsson meddelar:

Det fanns inte behov att i 2021 års regleringsbrev för SLU särskilt lyfta fram den text som nämns i frågan. Målet för utgiftsområdet ligger fast och är väl känt av SLU.

Det här svaret väcker dock frågor. För är det något år som det framstår som särskilt opassande att göra ändringen så är det i år.

Omdebatterad förändring

Förra året rasade en debatt kring SLU. Lantbruksföreträdare var oroliga för att SLU distanserar sig från primärproduktionen, i och med att universitetet stakade ut en ny väg för framtidens utbildningar.

Näringens oro för SLU:s utveckling går det att läsa mer om i ATL-reportaget (19/5 2020): Skarp kritik mot SLU:s nya satsning

I den rapport om framtidens programportfölj på SLU, som presenterades förra året, konstateras att SLU förknippas med jordbruk och ”att byta från Sveriges lantbruksuniversitet till ett varumärke som inte på samma vis begränsar blivande studenters intryck, är den största enskilda förändring som kan göras för att öka söktryck och antal studenter vid SLU”.

Och att lantbruksuniversitetet verkar vilja distansera sig från ordet ”lantbruk” sänder onekligen vissa signaler. Så det naturliga hade varit om regeringen i år med tydlighet betonat sektorskopplingen i regleringsbrevet. För politik är ju som bekant att vilja.

Men den rödgröna regeringen gör tvärtom.

Efter ett år med diskussioner om SLU lever upp till de gamla regleringsbrevens formuleringar om livskraftiga gröna näringar och tillväxt i alla delar av landet så stryker regeringen de omdebatterade nyckelmeningarna. Det är kolossalt dålig timing, eller så är det en tanke.

Edvard Hollertz