Gustav Vasa har återuppstått

När jag rastade hunden stod där en vacker ek. Cirka 25 centimeter i brösthöjd och inträngd mellan flera granar. För att eken ska överleva behöver den mer sol och mer luft. Hur ska jag göra givet vår historia och samtid?

Ekens historia

Gustav Vasa lagstadgade att alla ekar tillhörde kronan i mitten på 1500-talet. Detta fick till följd att antalet ekar i landet minskade. De blev ett problem att hysa ekar på sin mark. Straffet för att olovligt fälla eller skada en ek var dryga böter eller en månads fängelse.

Svenska Pommern blev sedermera vår ”kornbod” gällande ekar. Där hämtade vi stora volymer för vår krigsflotta. När vi förlorade området 1814 startades en inventering av ekar i Sverige. En särskild skoglig utredare, Johan af Borneman, tillsattes. Resultatet var nedslående. Bland bönderna fanns det ett utbrett ekhat. Mycket få ekar hade nått vuxen ålder.

Utredaren föreslog att enda sättet att rädda eken var att återföra äganderätten av ekarna till markägarna. Detta skedda och 1830 frisläpptes eken. Frisläppandet fick till följd att bönderna nu kunde kapa ner ekarna ostraffat för att använde själva samt för att frigöra odlingsjord. Ekarna fortsatte att minska. I dag har eken gått från hotad till en symbol för rikedom och styrka tack vare frisläppandet.

Svea hovrätt

Hur är det då ställt med vår samtid? I mål M 6909-18 i mark och miljödomstolen förbjuds nu markägare från att avverka en enskild ek eftersom den kan komma att hysa stor biologisk mångfald i framtiden. I området finns många ekar vilket tydligen var ett problem. Gustav Vasa är återuppstånden och genom lag har eken åter igen blivit statens egendom. Man häpnar!

 

Hur kommer det gå för min ek? Bara jag kommer att känna till det.

Jag heter Rickard Axdorff, tack!