2900 spänn för en trave massaved?

2900 kronor?

För att lägga upp en trave massaved utmed vägen?

På min egen mark?

Nej, så dumt kan det väl inte vara.

Fast det är det.

Men låt oss ta det från början.

Du äger din mark där den allmänna vägen går, men staten har vägrätt, d v s att anlägga och driva en väg på din mark. Och då är det inte bara vägbanan man förfogar över utan också slänter och diken och vägrenar, det man kallar ”vägområde”. Dessutom ett s k ”säkerhetsområde”.

Så långt är det väl ok, om än att man kan ha haft synpunkter på vägdragningen från början och den intrångsersättning man fick. Men är det ett ”vägområde” så är det väglagen som gäller och där har det sedan länge krävts tillstånd för att lägga upp några grejor, typ en trave massaved.

Inte för att den tillståndspliktiga massavedstraven är uttryckligen nämnd i väglagen, men den går in under det som i 43 § kallas åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.” Och då krävs tillstånd.

Även det kan väl vara ok, för den som tror att vi skogsägare annars skulle lägga upp våra massavedstravar lite hur som helst utmed – eller till och med på – de allmänna vägarna. Trafikverket har – i all välmening och omsorg om trafiksäkerheten – tillsammans med bl a Skogsforsk utarbetat en 16-sidig broschyr, där man kan få veta allt om tillåtna mått för en virkestrave utmed allmän väg till att man inte ska lägga timret direkt på parkeringsfickor och busshållplatser.

Nu menar jag inte att raljera. Felaktigt upplagda vältor utmed vägarna kan vara en stor trafikfara. Det är inte det som skaver. Utan det är det här med avgiften.

Fram till 1 januari 2020 har det inte tagits ut någon avgift alls för ”tillståndet” att lägga upp virke på egen mark utmed allmän väg. Det här finns annars reglerat i 8 § i vägförordningen (som anbefaller att tillstånd enligt 43 § i väglagen ska vara avgiftsbelagda), så i och för sig hade Trafikverket även tidigare kunnat ta ut en avgift.

Men det har man inte gjort. Kanske för att det inte kändes så riktigt rätt och bra? Någon inte helt solklar dispenspraxis verkar ha funnits.  Eller så har man bara kommit på det nu. Eller så har någon annan myndighet, typ Statskontoret, påpekat att tillståndsansökningar för massavedstravar utmed allmän väg ska vara avgiftsbelagda. Vad vet jag.

Men varför just 2.900 kronor? Ja, nu är det ju så att Trafikverket inte får hitta på vilka avgifter de vill. I myndighets-Sverige är sådana saker noggrant reglerade i avgiftsförordningen och tittar man där så står det i 10 § att för ”avgiftsklass 4” (som är aktuell här), så är avgiften just 2.900 kronor.  Fram till årsskiftet var avgiften ”bara” 2.300 kronor, men där har tydligen något inträffat i samband med årsskiftet som föranlett en liten nätt höjning med 26 %!

Det här känns inte ok. Det må vara formellt korrekt och visst ska myndigheter kunna ta ut avgifter, men ska det för den skull tas ut tillståndsavgifter på allt?  I synnerhet som det här är staten som står för det ursprungliga markintrånget. Och hur träffsäker blir principen om ”full kostnadstäckning” i det enskilda fallet, när notan alltid hamnar på just 2.900 kronor? Avståndet mellan avgiftsförordningens fyrkantiga avgiftstabell och massavedstraven utmed vägen är i alla fall monumentalt.

För egen del har jag nästan ingen skog utmed allmän väg. Utmed den enskilda vägen föreslår Trafikverket att jag ska kontakta markägaren, d v s mig själv, om tillstånd.

Jag får väl fundera på om jag ska ta ut en avgift för handläggningen:-).