Hej då, GPS-utrustningen?

Jag fick i dag ett vänligt SMS från mitt regionala försäkringsbolag som ville uppmärksamma mig på att ”ligor nu börjar vara aktiva i vårt område” och att man haft ”inbrott hos ett antal kunder där man är ute efter GPS och växtskyddsmedel”.

Och man tänker att det är ju tusan att folk inte ska få ha sin egendom i fred!

Väl bekant är att det sedan lång tid tillbaka till stor del är internationella ligor som härjar och att stöldgodset – allt från GPS till röjsågar och båtmotorer – därmed förs ut ur landet.

Hej då?

Jag skrev om det här för drygt ett år sedan efter det att Polisen, Tullverket och Kustbevakningen lämnat in en gemensam rapport till regeringen. I korthet konstaterade de att:

  • Polisen  har rätt att ingripa vid påträffande av stöldgods.
  • Kustbevakningen  kan – numera – ingripa i ett initialt skede.
  • Tullen  kan däremot inte ingripa alls vid påträffande av stöldgods.
  • Och om en tulltjänsteman påträffar misstänkt stöldgods vid en utförselkontroll måste polis kontaktas för åtgärd. Och om polisen då inte har möjlighet att komma till platsen måste stöldgodset återlämnas och personerna släppas.

Nåväl, det här skulle det ju bli ordning på. Regeringen tillsatte en utredning, vars förslag om utökade befogenhet för Tullverket i oktober förra året skickades ut på remiss.

Och för en dryg vecka sedan så kom det ut ett pressmeddelande från finansdepartementet där man i en lagrådsremiss aviserar krafttag och att ”Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott”.

Kom att tänka på det när jag fick sms:et från försäkringsbolaget.

Förslaget är väl välkommet och låter naturligtvis bra – men hur bra det egentligen är måste man ändå fråga sig?

För om man jämför utredningen med regeringens förslag så är det inga större skillnader. Och i fråga om utredningen var kritiken rätt hård från de som borde veta bäst.

Kritikerna pekade på att Tullverkets rätt att ingripa bara kommer att kunna ske i samband med ”ordinarie tullkontroll”, vilket är något som mest görs i fråga om ingående gods – inte för att upptäcka stöldgods som är på väg ut ur landet. Någon möjlighet att med regelbundna stickprovskontroller kunna kontrollera utförsel av stöldgods, gripa tjuvar och ta stöldgods i beslag var – och är – det inte.

Tullverket konstaterade självt i sitt yttrande att ”Förslaget innebär dock inte någon ändring av myndighetens uppdrag och föranleder därför inte i sig att Tullverket utökar sina utförselkontroller.” Och branschorganisationen Svensk Försäkring välkomnade förslagen, men noterade att de i praktiken bara innebär att Tullverket kan ingripa om man ”råkar stöta på” stulet gods när en tullkontroll genomförs av ett annat skäl, vilket är något som sker ”endast i en mycket begränsad omfattning”.

Till detta kommer att ett ingripande från Tullverket – som huvudregel – alltjämt ska förutsätta Polismyndighetens godkännande. Ett fall framåt är dock att det ändå ska kunna göras ”om Polismyndighetens godkännande inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet”.

Jag inser att det finns viktiga rättssäkerhetsaspekter på det här. Ändå är det extremt frustrerande – och det måste det i synnerhet vara för den som utsätts för brottsligheten – att se hur stöldgods okontrollerat skeppas ut ur landet.

Risken för att det här gjorts en höna av en fjäder – och att det mesta blir som förut – går inte att underskatta.