Trafikverket, Trafikutskottet och Virkestraveavgiften

 

– 2.900 spänn för en trave massaved?

Kan det verkligen vara ok? var vi några som frågade oss i början av året, när det blev bekant att Trafikverket skulle börja ta ut en handläggningsavgift för ansökningar om att lägga upp virkestravar utmed allmän väg.

Rektionerna lät inte vänta på sig. Somliga delade upprördheten medan andra menade att ett ifrågasättande av avgiften också var ett ifrågasättande av trafiksäkerheten.

Men även politiskt höjde man på ögonbrynen. Flera riksdagsledamöter väckte skriftliga frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Och nu har vi fått svaret. Det var inte ok.

Efter ett s k utskottsinitiativ har en majoritet i riksdagens trafikutskott (m, c, kd och sd) beslutat att regeringen bör ”verka för en återgång till en ordning där det inte tas ut några avgifter för tillstånd till virkesupplag utmed allmän väg”.

Beslutet är en välgörande läsning. Utskottet slår fast att avgiften är ”en pålaga som på ett mycket menligt sätt påverkar förutsättningarna för skogsbrukare (markägare) att bedriva ett lönsamt skogsbruk.” (det visar sig för övrigt att inte ens Trafikverket själva har något att invända mot avgiftsfrihet).

Och från Skogsforsk har utskottet inhämtat att avgiften kan leda till ett osäkert flöde till industrin och minskade aktiviteter när det gäller t.ex. avverkningar i beteshagar, rekreationsområden, barkborre- och stormskadad skog samt naturvårdsåtgärder.

Men lika välgörande, och för debatten klargörande, är det att läsa att det, mycket riktigt, inte fanns någon motsättning mellan trafiksäkerhet och tillstånd – och ett borttagande av avgiften.

Tvärtom betonar trafikutskottet ”vikten av trafiksäkerhet” och ”konstaterar att det finns en enighet inom skogsbruket om att ett ansökningsförfarande även i fortsättningen ska tillämpas”.

Och det var det ju heller ingen som hade ifrågasatt.

Det klagas ibland på tondöva politiker och byråkrater och att avståndet mellan medborgare och politiker är för stort. Men i själva verket är historien om virkesupplagsavgiften ett gott exempel på medborgarinflytande, att politiken lyssnar, och att det lönar sig att göra sin röst hörd. Det kan man också ta med sig.

Nu blir det riksdagsbeslut på tisdag.

Och sedan har regeringen att verkställa riksdagens beställning.

Case is closed.